Yapılandırma Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı

Özet

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uygulamasını konu alan İç Genelge Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde yayımlanmıştır.


7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uygulaması hakkında 2021/1 sayılı İç Genelge yayımlanmıştır.

İç Genelgede yer alan açıklamalardan borçlarını yapılandıracaklar açısından dikkat çeken konular şunlardır:

 • 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların, ödeme planlarını bağlı bulundukları vergi dairelerinden almaları mümkün olduğu gibi müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinden imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden de almaları mümkündür.
 • Kanun’un 2 ve 3. maddeleri hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların başvuru süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkündür. Gelir İdaresi internet adresi veya e-Devlet üzerinden veya bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri aracılığıyla yapılan başvurulardan vazgeçme veya ödeme seçeneği değiştirme taleplerinin, borçlunun bağlı olduğu vergi dairesine yazılı şekilde doğrudan ya da posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
 • Kanun’un, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilir ve ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak, Kanun’un 5. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutarla birlikte değerlendirilmiş olması halinde, bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılması mümkün değildir.
 • Kanun’un 3. maddesinde Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş veya ihtilaflı olan alacaklara ilişkin düzenlemeler yer almakta olup bu madde, ihtilaflı alacağın Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla mevcut olan hukuki durumu esas alınarak düzenlenmiştir. Bu nedenle 09.06.2021 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş bulunan mükellefler 31.08.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Kanun’un 3. maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler.
 • İnceleme ya da tarhiyat safhasındaki işlemler ile ihtilaflı tarhiyatlarla ilgili olarak Kanun’un 3. maddesi ve 4. maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükümlerinden yararlanan mükelleflerin söz konusu işlem ve tarhiyatlar sebebiyle, takip eden dönemler de dâhil olmak üzere yapılan düzeltme sonucu iade taleplerinin ortaya çıkması halinde, bu taleplerinin yerine getirilmesinde, bu işlem ve tarhiyatlara ilişkin kesinleşip ödenen vergi aslı tutarları dikkate alınır.

İç Genelgede ayrıca;

 • Kanun hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvurularda vergi dairelerince yapılacak işlemlerde dikkat edilmesi gereken konulara,
 • Başvuruda bulunan mükelleflerle ilgili mal varlığı araştırmalarına ve haciz işlemlerine,
 • Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere süresinde başvuruda bulunulması halinde, emanetteki paralar ile tahsil edilen paraların borçlara mahsubuna ve mahsup edilemeyen tutarın iadesine,
 • Kanun hükmünden yararlanmak üzere süresinde başvuruda bulunulması hâlinde, ilgili mevzuat gereği yapılan iadelere ilişkin tutarların borçlara mahsubuna,
 • Borcun bulunmadığına dair belge taleplerine,
 • Tarhiyat öncesi uzlaşma talepli vergi inceleme raporları ile ilgili işlemler konusunda idarece yapılacak işlemlere,
 • Haklarında Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenler hakkında yapılacak işlemlere,

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İlgili İç Genelge metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1)

Bizi takip edin: