Finans Hukuku

Finans Hukuku, GSG Hukuk’un temel faaliyet alanlarından birisidir.

Sermaye Piyasası, Kambiyo ve Bankacılık Hukuku alanlarında uzmanlaşmış Finans Hukuku Ekibimiz, finansal kurumların kuruluş aşamasının en başından, faaliyetleri süresince regülasyonlara tam uyumluluğu sağlamak da dâhil olmak üzere tüm süreçlerinde; finans sektöründe faaliyet göstermeyen kurumların ise finansal işlemlerine ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Finans sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimiz arasında sektörün lider kurum ve kuruluşları olan yerli ve yabancı ticari bankalar, yatırım bankaları, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, leasing şirketleri, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım fon ve ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri bulunmaktadır.

Finans dışı pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimiz ise genellikle, halka arz veya sermaye piyasası aracı ihracında bulunmuş veya bulunmayı planlayan, finansal varlıklara yatırım yapan veya finansal işlemler gerçekleştirmeyi planlayan şirketlerdir.

Bunun yanı sıra, alanında uzman avukatlarımız, finans hukuku alanında sektörel birliklere, kuruluşlara ve şirketlere eğitimler vererek hem çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda bilgilenmelerine, hem mevzuat uyumluluğunun sürdürülebilir şekilde sağlanması noktasında organizasyonel farkındalıklarının artırılmasına, hem de kurumsallık kalitelerine değer katmaktadır.

Hizmetlerimiz

Varlık ve Servet Yönetimi Alanındaki Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finans Hukuku ekibimiz, Varlık ve Servet Yönetimi konusunda geniş teknik birikim ve tecrübeye sahiptir. Bu alanda, müvekkillerimizin yatırım ve iş stratejilerini dikkate alarak onlar için en uygun yatırım platformunun belirlenmesi sürecinde danışmanlık hizmetleri sağlamakta ve ideal yapının hayata geçmesinde hukuki destek sağlamaktadır.

Bu kapsamda alanlarında uzman olan avukatlarımız, aşağıdaki yatırım ve yönetim platformlarının kuruluş ve faaliyet izinlerinin alınması için atılması gereken tüm hukuki adımlar ile söz konusu platformların aktif oldukları süre boyunca mevzuata uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktadır: 

 • Portföy Yönetim Şirketleri

 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

 • Gayrimenkul Yatırım Fonları

 • Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

 • Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

 • Menkul Kıymet Yatırım Fonları       

 • Emeklilik Yatırım Fonları

Bu hizmetlerimiz çerçevesinde Finans Hukuku ekibimiz, yatırım fonlarının kuruluş ve ihraç süreçleriyle ilgili olarak; fon dokümanlarının (fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunun) hazırlanması, yatırımcılar ile fon kurucu ve yöneticisi arasında imzalanacak olan Fon Sözleşmesi’nin hazırlanması ve ilgili diğer hukuki metinlerin hazırlanması hususlarında hukuki destek sağlamaktadır.

Finans Hukuku alanında uzman avukatlarımız ayrıca, lisanslama sürecine başlamadan önce, müvekkillerimizin kurmayı planladıkları platformla ilgili hukuki tüm detaylara hakim olmalarını sağlamak ve süreç içerisinde öngöremedikleri yasal yükümlülüklerle karşılaşmalarını engellemek amacıyla, ilgili kuruluşa ilişkin detaylı dokümanlar hazırlamaktadır.

Ekibimiz aynı zamanda müşterilerinin ihtiyaç duyacakları etkin yönetim yapısını kurmalarında destek sağlamakta, bu alanda Türkiye’deki öncü hukuk bürosu olarak yalnızca Türk mevzuatı çerçevesinde değil yabancı regülasyonlar çerçevesinde de uyumu gözeterek, küresel en iyi piyasa uygulamalarının da Türkiye’ye getirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Sermaye Piyasası Mevzuatına İlişkin Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finans Hukuku ekibimiz, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki iş ve işlemleri nedeniyle sermaye piyasası mevzuatına tabi olan kurumlara (örneğin; halka açık şirketler, borçlanma araçları gibi sermaye piyasası ihraç eden şirketler) mevzuatta yer alan yükümlülüklerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda avukatlarımız, halka arza hazırlık, tahvil, yapılandırılmış borçlanma aracı veya benzeri sermaye piyasası araçlarının ihracı, kurumsal yönetim ilkeleri, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, ortaklıktan çıkarma, borsa kotundan çıkma, çağrı yoluyla ortaklık paylarının geri alınması, çalışanlara hisse senedi alma opsiyonu tanınması gibi oldukça geniş bir yelpazedeki konularda danışmanlık vermekte ve ilgili hukuki metinlerin oluşturulmasında destek sağlamaktadır.

Finansal Faaliyet veya İşlemlere İlişkin Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finans Hukuku ekibimiz müvekkilleri tarafından gerçekleştirilmekte olan veya gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet veya işlemlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (‘‘BDDK’’) veya Sermaye Piyasası Kurulu (‘‘SPK’’) mevzuatı açısından değerlendirilmesinde destek sağlamaktadır.

Örneğin; bir iş planı dahilinde ödeme akışının parçası olan bir şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetin ‘‘ödeme hizmeti’’, “finansal kiralama”, “faktoring”, “finansman/kredi”, “portföy yönetimi”, “yatırım danışmanlığı”, “finansal işlemlere aracılık” ve benzeri şekilde lisansa tabi bir faaliyeti olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin analizler ekibimizin bu kapsamda sıklıkla sağladığı danışmanlık hizmetleridir.

Bu çerçevede ekibimiz ilgili faaliyetlerin BDDK veya SPK mevzuatı kapsamına girip girmediği, giriyorsa lisanslama süreçleri ve diğer yasal yükümlülükler konusunda hukuki analizler yapmaktadır. 

Finansal Kuruluşların Kuruluş ve Faaliyet İzinlerine İlişkin Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finans Hukuku ekibimiz BDDK mevzuatına tabi kuruluşların kuruluş ve faaliyet izinlerinin alınmasında veya faaliyet konularının değişmesi halinde BDDK nezdinde yürütülmesi gereken dönüşüm başvurularında alınması gereken tüm hukuki aksiyonlar için hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu çerçevede uzmanlarımız, aşağıdaki kuruluşların başvuru dosyalarının hazırlanması veyahut kontrolü dahil olmak üzere BDDK nezdindeki ilgili başvuru süreçlerinin yürütülmesinde hukuki açıdan her adımda yol arkadaşlığı yapmaktadır:

 • Bankalar

 • Ödeme Kuruluşları

 • Elektronik Para Kuruluşları

 • Finansal Kiralama Şirketleri,

 • Faktoring Şirketleri

 • Finansman Şirketleri

 • Varlık Yönetim Şirketleri

Yukarıdaki hizmetlerimize ek olarak, ekibimiz lisanslama sürecine başlamadan önce, müvekkillerimizin kurmayı planladıkları kuruluşlarla ilgili tüm hukuki detaylara hakim olmalarını sağlamak ve süreç içerisinde öngöremedikleri yasal yükümlülüklerle karşılaşmalarını engellemek amacıyla, ilgili kuruluşa ilişkin detaylı dokümanlar hazırlamaktadır.

Bu kapsamda, ekibimiz, regülasyona tabi finansal hizmet sözleşmelerinin hazırlanması veya ilgili mevzuat kapsamında gözden geçirilerek iyileştirilmesi konusunda müvekkillerimize destek sağlamaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Sağlanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Müvekkillerimizin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum yükümlülükleri belirlenirken ve süreçleri bu doğrultuda güncellenirken Finans Hukuku ekibimizin sektör uzmanlığı önemli katkı sağlamaktadır. Ekibimiz, finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlara, tabi oldukları ilgili mevzuatı da (SPK, BDDK veya sigortacılık mevzuatı) dikkate alarak uyum süreçlerinde hukuki destek sağlamaktadır.

Finansal sektör uzmanlığına sahip olan ekibimiz finansal sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimiz için;

(i) Kişisel veri işleme envanteri çıkarmakta,

(ii) Süreç bazlı uyum analizi yaparak eksiklikleri belirlemekte ve alınması gereken aksiyonları önermekte ve

(iii) Açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası gibi gerekli dokümanları hazırlamaktadır.

Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum kapsamında sağladığımız hukuki hizmetler, Türk mevzuatının yanında ilgili Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde finansal sektördeki uygulama ve içtihatları da dikkate alınarak sağlanmaktadır.

Kambiyo Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

Finans Hukuku Ekibimiz, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kambiyo hukuku danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede, uzman ekibimiz, özellikle çok uluslu şirketlere ve sınır ötesi faaliyette bulunan kişilere, yurda para giriş çıkışı gerektiren işlemler ile dövizli işlemlere (örneğin; sınır ötesi kredi işlemleri, sermaye transferleri, ihracat ve ithalat işlemleri) ilişkin uyulması gereken yükümlülükler (örneğin; bildirim yükümlülükleri) ve kısıtlamalar ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Ayrıca, ekip avukatlarımız kambiyo mevzuatında meydana gelen değişiklikleri takip edip, bunlarla ilgili aktif olarak müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve müvekkillerimizin süregelen ilgili işlemlerini kambiyo mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmelerine hukuki destek sağlamaktadır.

MASAK Mevzuatına Uyum Sağlanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Finans Hukuku Ekibimiz, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında ‘‘yükümlü’’ niteliğini haiz olan bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bu mevzuatta yer alan yükümlüklerine (örneğin; kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, muhafaza ve ibraz, müşteri durumunun ve işlemlerinin izlenmesi) ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.


İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: