Diğer Hizmetlerimiz


Rekabet Hukuku

Rekabet hukukunun yatırım kararlarının verilmesi aşamasında büyük önem arz ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Türk rekabet piyasalarının yoğun bir şekilde düzenlenmiş olması ve Rekabet Kurulu tarafından sıkı bir biçimde takip edilmesi, doğru ve hukuka uygun şirket stratejilerinin belirlenmesinde hukuki desteğin önemini daha da artırmıştır. Rekabet mevzuatının değişkenlik gösteren yapısı bu konuda sıkı bir hukuki süreç takibinin yapılmasını gerektirmektedir.

Rekabet hukuku alanında çalışan GSG Hukuk avukatları başta enerji ve madencilik, telekomünikasyon, finans, medya ve eğlence, gıda,  ilaç ve tıbbi ürünler, sağlık, sigorta ve otomotiv gibi farklı sektörlerde cereyan eden yerel ve sınır ötesi birleşme ve devralma işlemlerinin rekabet düzenlemeleri açısından değerlendirilmesi ve Birleşme & Devralma (Yoğunlaşma) Kontrolü (Merger Control) konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuzun Birleşme & Devralmalar ekibi ile yakın olarak çalışan avukatlarımız Rekabet Kurulu'na birleşmeye ilişkin bildirimlerin hazırlanması, yapılması ve takip edilmesi işlerini yerine getirmektedir.

Avukatlarımız tarafından yerli ve yabancı şirketlerin taraf oldukları bayilik ve dağıtım gibi dikey anlaşmalar, lisanslama, franchise, tedarik, AR-GE gibi sözleşmelerden doğabilecek muhtemel rekabet hukuku sorunları, rekabet düzenlemelerinden muafiyet rejimi, şirket politika ve uygulamalarının rekabet mevzuatına uyumluluk denetimi, hakim durumun kötüye kullanılması, kartel oluşumları, fiyat sabitleme, fiyat farklılaştırması gibi hallerin tespiti ve analizi gibi rekabet hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki görüş ve destek verilmektedir.  Rekabet hukuku ekibimiz ayrıca rekabet düzenlemelerinin şirketlerin sahip olduğu fikri ve sınai haklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmalarda bulunmaktadır.


Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi

Son yirmi yılda yaşanan uluslararası finansal krizler ve şirket skandalları global piyasalarda ve birçok hukuk sisteminde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine sebep olmuştur. İyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler açısından önemli faydaları bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesinin yüksek olması; düşük sermaye maliyeti, finansman ve likiditenin artması, kaynakların etkin kullanımı ve krizlerin kolay atlatılması anlamına gelmektedir.

Kurumsal yönetim şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde eşitlik, şeffaflık ve bunun sonucu olan hesap verilebilirlik ve sorumluluk rejimini beraberinde getirmektedir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak 2003 yılında Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk etapta halka açık anonim şirketler bakımından uygulanması amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturulmuştur. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile ise tüm sermaye şirketlerine uygulanacak iyi yönetime, iç ve bağımsız denetime ilişkin somut düzenlemeler yapılmıştır. Bu noktada şirket yönetimlerinin yeni yasal düzene uyum sağlanmasında profesyonel hukuki desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.

GSG Hukuk yerli ve yabancı şirketlere kurumsal yönetim ve özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum ihtiyaçları konusunda hizmet vermektedir. Şirket yönetimlerinin karşılaşabileceği risklerin erken saptanması, yönetilmesi ve tüm kurumsal formalitelerin yerine getirildiğinden emin olmak için şirketlere uygun iç yapılanmalar kuran avukatlarımız yönetim kurulu ve diğer komiteler dahil olmak üzere şirket yönetim mekanizmalarının oluşturulması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, pay sahiplerini temsilen kurumsal temsilcilerin atanması, görev alanlarının belirlenmesi, bu amaçlarla şirket iç tüzükleri, iç yönergeleri ve kılavuzları gibi belgelerin hazırlanması, şirket yönetim kurullarına sağlanacak menfaatlerin belirlenmesi, şirket yönetim kurulu ve diğer organların tabi oldukları sorumluluk rejimi, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hissedar hakları, hissedarları bilgilendirme politikaları gibi konularda ve tüm bu iş ve işlemlerde yasalara uyumluluğun kontrol edilmesi hususlarında hukuki görüş ve destek hizmeti sunmaktadır.


Yasalara Uyumluluk

GSG Hukuk, şirketlerin geliştirdikleri iç düzenlemelerin, uygulamaların ve stratejilerin yasalara uyumluluğunun kontrolü konusunda danışmanlık hizmeti vermek suretiyle şirketlerin yasalara uygun biçimde davranmalarına yardımcı olmaktadır.

Avukatlarımız tarafından sunulan destek hizmeti; Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere genel kanunlar ile şirketlerin faaliyette bulundukları sektör ve piyasalar için getirilmiş özel düzenlemelere uyumluluk analizi, idari düzenlemelerin ve uyum programlarının şirketler üzerindeki etkilerinin tespit ve analizi ile şirket yönetim organlarını etkileyebilecek her türlü hukuki risk ve sorumluluğun tespiti ve değerlendirilmesi işlerini de kapsamaktadır. Büromuz avukatları bugüne kadar Yeni Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Çevre Hukuku (çevresel etki, kimyasal atıklar), kişisel verilerin korunması, tüketici ilişkileri ve imalatçı sorumluluğu gibi spesifik alanlarda uyumluluk analizi çalışmalarında bulunmuştur.


Dava Takibi ve Tahkim

GSG Hukuk; iş hukuku, rekabet, fikri ve sınai mülkiyet, şirketler ve ticaret hukuku alanları ile gayrimenkul, enerji gibi sektörlerde doğan uyuşmazlıklara ilişkin dava takibi aşamasında müvekkillerine hizmet vermektedir. Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve tahkim davalarının takibi avukatlarımızın sunduğu hizmetler arasındadır. Ayrıca tahkim süreçlerinde müvekkillerimize; hakem veya hakem kurullarının belirlenmesi, tahkim talebinde bulunulması, dilekçelerin hazırlanması gibi karara varılmasına kadar olan tüm aşamalarda yardımcı olunmaktadır.

 


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku

Modern teknolojilerin hakim olduğu küresel ve bölgesel piyasalarda bilişim hukukunun iş dünyasında cereyan eden ve sınır tanımayan elektronik işlemleri şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu tür işlemler ticaret hayatına büyük kolaylıklar getirmekle ve hizmetlerin profesyonelleşmesine katkıda bulunmakla birlikte şirketlerin gizlilik atfettiği birçok hususta dikkatli davranmalarını gerektirmektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku alanında çalışan avukatlarımız elektronik ortamda kurulan hukuki işlemler (e-ticaret), bu işlemlerin kurulmasında ve ifasında kullanılan enstrümanlar (e-imza, e-fatura), internet ortamında içerik, yer ve hizmet sağlanmasına yönelik düzenlemeler ve sorumluluk rejimi, bilgi güvenliği, mahremiyet (privacy), elektronik ortamda kişisel verilerin, tüketicilerin ve fikri mülkiyet haklarının korunması, bakım ve destek, işletim, servis düzeyi (service level) gibi bilişim teknolojileri taşeronluk sözleşmeleri (IT outsource), teknolojik ürünlere ilişkin lisans ve yazılım sözleşmeleri gibi konularda hukuki destek ve görüş vermektedir. Avukatlarımız ayrıca Türk Ticaret Kanunu başta gelmek üzere birçok yasa ve bunlara bağlı olarak ikincil düzenlemelerde bilişim hukukunu ilgilendiren değişiklikleri ve Avrupa Birliği müktesebatını yakından takip etmektedir.


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Günümüzde fikri ve sınai mülkiyet medya ve eğlence, telekomünikasyon ve teknoloji ürünleri gibi sektörler bünyesinde gerçekleştirilen birçok ticari iş ve işlemde, birleşme ve devralma, bölünme ve diğer yapılandırma projelerinde büyük önem arz etmektedir. Marka, patent, ticari sır ve ticari itibar gibi varlıkların yaratılması ve korunması hususları birçok şirket stratejisi ve politikasının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve maddi değere dönüştürülmesi konularında yerel ve küresel piyasalarda duyulan hukuki destek ihtiyacı karşısında GSG Hukuk bu konuda uzman bir ekip oluşturmuştur.

Fikri ve Sınai Mülkiyet hukuku alanında uzman avukatlarımız marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların tesis edilmesi, kullanılması, devredilmesi, korunması, bu haklara yönelik ihlallerin durdurulması süreçleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hukuki destek sağlamaktadır. Ekibimiz hak tesisi aşamasında Türk Patent Enstitüsü nezdinde halihazırda tescilli marka, patent ve faydalı modellere ilişkin araştırma ve değerlendirmeler yapmakta ve mevzuata uygun hak tesisinin gerçekleştirilmesinde hukuki yardımda bulunmaktadır.

Avukatlarımız şirketlerin fikri ve sınai hakları ile ilgili olarak devir, lisans, sponsorluk, reklam ve aracılık sözleşmeleri dahil ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, tadil edilmesi, müzakere edilmesi ve nihai hale getirilmesi, lisans ilişkilerinin rekabet hukuku boyutu, ticari sırların korunması, gizlilik ilişkileri, haksız rekabet ve aldatıcı reklam konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.


Çevre Hukuku

Çevre yasalarına uyumluluk ve bu yasalar kapsamında sorumluluk hususları birçok şirketin günlük faaliyetlerinin bir parçasıdır. Ticari işlemlerin çevresel etkilerine yönelik ciddi ve detaylı düzenlemeler karşısında şirketlerin yatırımlarında başarıya ulaşması için çevre hukuku ve uygulamaları hakkında uzman görüş desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Çevre hukuku alanında güçlü tecrübeye sahip bir ekibe sahip olan GSG Hukuk özellikle birleşme ve devralma, yapılandırma, proje finansmanı, enerji projeleri ve gayrimenkul işlemlerinin çevre boyutuna ilişkin yoğun olarak çalışmaktadır. Avukatlarımız söz konusu proje ve işlemler kapsamında gerçekleştirilen hukuki durum ve risk tespiti (legal due diligence) ve sözleşme müzakereleri aşamalarında çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED"), çevre izin ve lisansları, atık yönetimi, çevresel sorumluluk ile idari ve adli çevre cezaları gibi alanlarda getirilen mevzuat ve idari uygulamalar hakkında hukuki destek vermektedir. Avukatlarımız ayrıca muhtelif şirket uygulamaları ve projelerinin çevre yasalarına uyumluluğunun analizi çalışmaları yürütmektedir.

İletişim Formu

GSG Hukuk çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin: