Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu GSG Hukuk Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), kişisel verilerin GSG Hukuk tarafından neden ve nasıl işlendiğine, işleme faaliyetleri sırasında gözetilen yasa, politika ve prosedürlere ilişkin ve kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarıyla ilgili bilgi verir.  Bu beyan ister kişilerin kendilerinden ister başkaları tarafından GSG Hukuk’a verilmiş olsun elde edilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

Kişisel Veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olmakla birlikte işbu aydınlatma metninde GSG Hukuk tarafından veri sorumlusu olarak işlenen her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

GSG Hukuk bu aydınlatma metninde yer alan amaçlar için kişisel verileri işler ve bu amaçlara ilişkin hangi verilerin işlendiği, veri toplama şekli, aktarım, veri işlemeye dair hukuki dayanak yine işbu aydınlatma metninde belirlenmiştir.  Kişisel veriler toplanırken ve işlenirken, GSG Hukuk’un politikası kişisel verileri neden ve nasıl işlediği konusunda net olmaktır.

GSG Hukuk, işe alım süreçleri, doğrudan müvekkil müdahalesinin bulunmadığı hallerde sağladığı hukuki hizmetler, fiziksel ve elektronik ortam güvenliği ve gönderdiği bilgilendirme metinleri bakımından, sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu kapsamda GSG Hukuk olarak veri sorumlusu sıfatıyla size ait Kişisel Verileri işlediğimiz ölçüde bu Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müvekkillerimizin talimatı ve/veya talepleri doğrultusunda veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri bu Aydınlatma Metni’nin kapsamı dışındadır. Bu faaliyetler konusunda yasal yükümlülükler veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ilgili müvekkillerimiz tarafından yerine getirilmektedir.

GSG Hukuk tarafından işlenen kişisel veri kategorileri:

Kimlik

İletişim

Lokasyon

Özlük

Hukuki İşlem

Müşteri İşlem

Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlem Güvenliği

Risk Yönetimi

Finans

Mesleki Deneyim

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Dernek Üyeliği

Sağlık Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Biyometrik Veri

 

 

Hukuki Amaçlar

Kişisel verileriniz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesine uygun olarak GSG Hukuk tarafından;

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,

amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

GSG Hukuk, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen alıcı kategorileriyle paylaşmaktadır:

İş Ortakları: GSG Hukuk, dünya çapında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile işbirliği içinde çalışabilmektedir. GSG Hukuk müvekkillerine en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmek ve müvekkilleri ile olan ilişkisini yönetmek için veya yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verileri yurtdışında bulunan iş ortaklarına, bu yönde bir müvekkil talebi ya da müvekkilin açık rızası olması halinde, paylaşabilmektedir.

Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları: GSG Hukuk, hizmet aldığı tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak GSG Hukuk adına ve GSG Hukuk talimatları doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktadır.   Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, GSG Hukuk tarafından sağlanan ilgili hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için PwC şirketlerinden yararlanılmaktadır. PwC şirketlerinin yararlandığı hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgi almak için lütfen https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/site-bilgisi/harici-hizmet-saglayicisi.html linkine başvurunuz.

Finansal kuruluşlar: Kişisel Verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşmaktadır.

Alıcı şirketler: GSG Hukuk’un herhangi bir birleşme, devralma, varlık devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere tabi olması ya da ödeme aczine düşmesi, iflas veya tasfiye süreçlerine tabi olması durumunda, Kişisel Verileri ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde herhangi bir alıcı şirket veya potansiyel alıcı ile paylaşmaktadır.

Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşmaktadır. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya GSG Hukuk’un veya diğer kişilerin menfaatlerini ya da başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Kişisel Verileri, işin bir kısmının ya da tamamının satışı veya devrine ilişkin olarak ihtiyaç duyulması veya uygulanan hukuki veya idari gereklilikler ya da mahkeme emri ile zorunlu kılınması halinde hükümet yetkilileri ve diğer kişiler ile paylaşabiliriz.

Hukuki Sebepler

Kişisel Veriler, GSG Hukuk tarafından başta hukuki danışmanlık, dava ve yasal süreç takibi, hukuki rapor hazırlanması ve sair hukuki hizmet için teklif sunulması ve/veya GSG Hukuk ile danışmanlık/hizmet sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık/hizmet sözleşmesinin ifası olmak üzere birtakım araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda GSG Hukuk’un sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, GSG Hukuk tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişilerin Hakları ve Hakların Kullanımı

İlgili kişilerin kişisel verileri üzerinde hakları mevcuttur ve GSG Hukuk veri sorumlusu olduğu durumlarda bu hakların yerine getirilmesinden sorumludur. Aşağıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin https://www.gsghukuk.com/tr/site-bilgisi/kisisel-verilerin-korunmasi-aydinlatma-metni/gsg-hukuk-kvk-politikasi-bilgi-formu.pdf linkinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle info@gsghukuk.com adresine konu kısmında ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir.

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Şikayetler

GSG Hukuk’un kişisel verileri işlemesiyle ilgili şikâyetlerinizi her zaman info@gsghukuk.com adresine iletebilirsiniz. GSG Hukuk aldığı tüm şikâyetleri inceleyecek ve dönüş yapacaktır.

GSG Hukuk Web Sitesi Çerez Kullanımı

“Çerez” kullanımı

Çerez, internet hizmet sağlayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayarına gönderilen ve söz konusu bilgisayara yerleştirilen bilgilerdir. Çerezlere yerleştirilen bilgiler kullanıcı, ilgili siteye geri döndüğü zaman kullanılabilir. Çerezler, kullanıcının ilgili internet sitesine giriş zamanları dahil çeşitli bilgiler içermektedir. Her bir kullanıcıya yönelik bireysel oturum çerezlerin kullanarak oturum boyunca siteyi nasıl kullandığınızı takip edebiliriz. Çerezler aracılığıyla kullandığınız tarayıcıyı tespit ederek bazı özel hizmetler sunabiliriz.

Çoğu tarayıcıda bulunan ‘yardım’ fonksiyonunu kullanarak bilgisayarınızda çerezi nasıl engelleyebileceğinizi öğrenebilir ve çerezin gönderilip gönderilmediğini anlayarak bu çerezleri tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Bununla birlikte, bu çerezleri devre dışı bırakırsanız internet sitesini tüm özellikleri ile birlikte kullanmanız mümkün olmayacaktır.

“Çerez” Politikamız

Bu internet sitesi, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere pek çok amaçla “çerez” kullanmaktadır:

Kişiselleştirilmiş içerik sunmak için internet sitesine giriş sonrasında önemli bilgilerinize erişme,

İnternet sitesini kullanırken tarih ve sayı formatı gibi tercih ettiğiniz seçenekleri belirleme.

Kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı gösteriyoruz. Gizli bilgilerinizi mümkün olan en üst seviyede korumak için aşağıdaki kuralları uygulamaktayız:  

Bu site disk sürücünüze daimi bir “çerez” yerleştirmez. Tarayıcınızı kapadığınızda veya siteden ayrıldığınızda “çerezler” kaldırılır.

Bu site tarafından bilgisayarınıza gönderilen tüm “çerezlerdeki” bilgiler şifre ile gönderilir.

Bizi takip edin: