Kariyer - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

GSG Hukuk (“GSG”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan hukuk büromuzun KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kapsamı, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi KVKK’ın 5’incı maddelerinde sayılan işleme şartları kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı üzere işlemekteyiz:

  • İş başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi

Bu amaç ile isim, eposta, firma, unvan, telefon numarası ve özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz başvuruda bulunduğunuz internet sitesi vasıtasıyla KVKK m.5/2 (c) "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması." hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

  • Bülten gönderimi ve bilgilendirme,

Bu amaç ile ad-soyad, unvan, firma, e-posta bilgileriniz açık rızanız kapsamında işlenecektir.

  • İşlem güvenliğinin sağlanması,

Bu amaç ile internet sitemiz üzerinden toplanan işlem güvenliği bilgileriniz (log kayıtlarınız) KVKK madde 5/2-a kanunlarda açıkça öngörülmesi şartı kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olarak;

  • Toplu mail gönderimi için çalışılan hizmet sağlayıcılar,
  • Gerekmesi halinde hak ve menfaatlerimizin korunması için avukatlar ve danışmanlar,
  • Belgelerin saklanması ile ilgili hizmet alınan arşiv şirketi,
  • ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler GSG tarafından alınarak, paylaşılabilecek olup açık rızanızın bulunması halinde https://www.gsghukuk.com/ websitesi sunucusu ( PriceWaterhouseCoopers, LLP (Amerika) ve merkezi yurtdışında bulunan Google sistemleri üzerinden işlenecektir. Google’ın veri merkezlerinin hangi ülkelerde olduğun ilişkin bilgiyi https://www.google.com/about/datacenters/ linkinden edinebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, GSG’ye başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin https://www.gsghukuk.com/tr/site-bilgisi/kisisel-verilerin-korunmasi-aydinlatma-metni/gsg-hukuk-kvk-politikasi-bilgi-formu.pdf linkinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda info@gsghukuk.com adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle info@gsghukuk.com adresine konu kısmında ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: GSG HUKUK

İletişim Adresi: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 Galataport İstanbul D Blok Beyoğlu/İstanbul

Bizi takip edin: